Parsha

Parsha 2016-2017

Parshat Shemot

Parshat VaYechi

Parshat VaYigash

Parshat Miketz

Parshat VaYeshev

Parshat Noach

Parshat Bereishit

Parshat Nitzavim

Parshat Ki Tetzei

Parsha 2015-2016

Parshat Shemini

Parshat Ki Tisa

Parshat Tetzaveh

Parshat Teruma

Parshat Mishpatim

Parshat Yitro

Parshat Va’era

Parshat Shemot

Parshat VaYechi

Parshat VaYigash

Parshat Miketz

Parshat VaYishlach

Parshat VaYeitzei

Parshat Toldot

Parshat Chayei Sara

Parshat Vayera

Parshat Lech Lecha

Parshat Noach

Parsha 2014-2015

Parshat Bamidbar

Parshat Behar-Bechukotai

Parshat VaYikra

Parshat Pekudei

Parshat Ki Sisa

Parshat Teruma

Parshat Yitro

Parshat Beshalach

Parshat VaYechei

Parshat VaYigash

Parshat Mikeitz

Parshat VaYishlach

Parshat VaYetzei

Parshat Toldot

Parshat Chayei Sara

Parshat Vayera

Parshat Lech Lecha

Parshat Noach

Parsha 2013-2014

Parshat Bamidbar

Parshat Bamidbar-2nd Dvar Torah

Parshat Emor

Parshat Kedoshim

Parshat Acharei-Mot

Parshat Metzorah

Parshat Tazria

Parshat Pekudei

Parshat Vayakhel

Parshat Ki Tisa

Parshat TeTzaveh

Parshat Mishpatim

Parshat Bo

Parshat Vaeira

Parshat VaYigash

Parshat VaYishlach

Parshat VaYetzei

Parshat Toldot

Parshat Chayei Sarah

Parshat VaYera

Parshat Lech Lecha

Parshat Noach

Parshat Beresihit

Parshat Haazinu

Parshat Nitzavim

Parsha 2012-2013

Parshat Behalotcha

Parshat Behar-Bechukotai

Parshat Acharei Mot-Kedoshim

Parshat Shemini

Parshat Tzav

Parshat VaYikra

Parshat VaYakhel

Parshat Ki Tisa

Parshat Terumah

Parshat Mishpatim

Parshat Yitro

Parshat BeShalach

Parshat VaEira

Parshat Shemot

Parshat VaYechi

Parshat VaYigash

Parshat Miketz

Parshat VaYeshev

Parshat VaYishlach

Parshat VaYetzei

Parshat Toldot

Parshat Chayei Sarah

Parshat Lech Lecha

Parshat Noach

Parshat Bereishit

Parsha 2011-2012
Parshat Behar Bechukosai

Parshat Emor

Parshat Acherei Mos & Kedoshim

Parshat Shmini

Parshat Ki Sisa

Parshat Terumah

Parshat Mishpatim

Parshat Tazria Metzora

Parshat Yitro

Parshat Beshalach

Parshat Bo

Parshat Vaera

Parshat Shemot

Parshat VaYeshev

Parshat VaYishlach

Parshat Chayei Sarah

Parshat Vayera

Parshat Lech Lecha

Parshat Noach